JAHJA FEHRATOVIĆ

Jahja Fehratović rođen je 29. 3. 1982. godine u Novom Pazaru. Nakon završetka Srednje medrese „Gazi Isa-beg“ u Novom Pazaru, studije bošnjačke književnosti i bosanskog jezika završava na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, a magistarske i doktorske studije iz jezika i književnosti na Internacionalnom univerzitetu u Novom Pazaru. Trenutno je u zvanju vanrednog profesora.

Studijska usavršavanja imao je na Martin Luter Univerzitetu u Halle-Witenbergu (Njemačka), Kongresnoj biblioteci State departmenta u Washingotnu i Cicagu (SAD) te NATO sjedištu u Briselu (Belgija). Jedan je od osnivača Katedre bosnistike na Odsjeku balkanistike Univerziteta Trakija u Jedranama (Turskoj). Utemeljitelj je naučne poddiscipline Nauka o sandžačkobošnjačkoj književnosti i osnivač istoimene katedre na Univerzitetu u Novome Pazaru.

Na Internacionalnome univerzitetu u Novom Pazaru obnašao je funkcije Upravnika Univerzitetsake biblioteke i rukovodioca Departmana za filološke studije, trenutno je na poziciji potpredsjednika Savjeta univerziteta.

Učesnik je više desetina međunarodnih naučnih konferencija, nekoliko stotina panela, okruglih stolova, tribina i drugih javnih događaja širom svijeta, i autor velikog broja naučnih radova. Autor je osam knjiga iz oblasti umjetničke književnosti, filologije i društvenih znanosti. Naučne i umjetničke radove objavljivao je u više od deset zemalja

Bio je jedan od obnovitelja i glavni i odgovorni urednik „Revije Sandžak“, a kolumne i druge autorske tekstove (više stotinu) objavljivao je u više domaćih i regionalnih časopisa. Osnivač je i glavni urednik naučnog časopisa za duhovnost, kulturu i umjetnost „Ljetopis“.

Osnivač je nekoliko edicija i urednik više desetina djela klasičnih  savremenih bošnjačkih autora.

Autor je pet dokumentarnih filmova, kreator, autor i voditelj nekoliko multimedijalnih serijala sa preko stotinu epizoda.

Osnivač je i urednik platforme koja baštini referentne naučne i umjetničke radove važne za razumijevanje Sandžaka WWW.SANDZACKAKNJIZEVNOST.NET.

Bio je predsjednik Bošnjačke kulturne zajednice u dva mandata, a trenutno obnaša funkciju predsjednika Matice Bošnjačke. Član je Senata  i Kluba mladih naučnika BANU.

Fehratović je 2013. godine izabran za predsjednika Bošnjačke demokratske zajednice Sandžaka, i na njezinom čelu ostao do reformiranja ove partije u Stranku pravde i pomirenja. Trenutno je potpredsjendik Stranke pravde i pomirenja.

Na neposrednim izborima u dva mandata je biran za vijećnika u Bošnjačkome nacionalnome vijeću i odbornika u Skupštini grada Novog Pazara, te tri puta za narodnog poslanika u Skupštini Republike Srbije.

Trenutno obnaša funkciju narodnog poslanika u NSRS i vijećnika u BNV.

Zamjenik je predsjednika Globalne organizacije parlamentaraca za borbu protiv korupcije – oganak za Republiku Srbiju pri NSRS, i član Parlamentarne misije OSCE-a.

Otac je četvero djece.